OGÓLNE WARUNKI PLATFORMY MAILMATIC
(dalej również̇: „OWU”)

 

Niniejsze OWU stanowią umowę o świadczenie usług zawieraną pomiędzy Mad9Mail Sp. z o.o. a konkretnym Wydawcą lub Reklamodawcą.

 

§ 1

DEFINICJE

 

Użyte w OWU pojęcia oznaczają̨:  

 

1.         Doładowanie - czynność polegająca na dodaniu do Stanu Konta danego Reklamodawcy. Zapłata dokonywana jest w szczególności przy pomocy: 

a.         przelewu bankowego, w tym zlecanych drogą elektroniczną przy pomocy takich systemów jak np. „PayU”,

b.         innej wskazanej i kompleksowo uregulowanej w ramach Serwisu formie płatności.

 

2.         Konto Reklamodawcy - strona/przestrzeń serwerowa Systemu, udostępniona przez Usługodawcę danemu Reklamodawcy po zawarciu Umowy, o określonym stanie środków, w ramach którego Reklamodawca może korzystać z Usług na warunkach określonych w OWU. Reklamodawca poprzez Konto Reklamodawcy ma dostęp do Profilu Użytkownika.

 

3.         Konto Wydawcy - strona/przestrzeń́ serwerowa Systemu, udostępniona przez Usługodawcę danemu Wydawcy po zawarciu Umowy, w ramach którego Wydawca może korzystać́ z Usług na warunkach określonych w OWU. Wydawca poprzez Konto Wydawcy ma dostęp do Profilu Użytkownika.

 

4.         Profil Użytkownika - strona/przestrzeń́ serwerowa Systemu udostępniona Reklamodawcy oraz Wydawcy po zalogowaniu pod adresem app.mailmatic.pl/login w ramach Konta Reklamodawcy lub Konta Wydawcy, umożliwiająca korzystanie przez Reklamodawcę̨ lub Wydawcę z Usług.

 

5.         Prowizja – opłata pobierana przez Usługodawcę zgodnie z postanowieniami niniejszego OWU.

 

6.         System – samoobsługowa platforma umożliwiająca realizację e-mail marketingu dostępna pod adresem app.mailmatic.pl

 

7.         Reklamodawca - przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) oraz ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), który zawiera z Usługodawcą Umowę na świadczenie usług.

 

8.         Stan Konta – ilość środków zgromadzonych na Koncie Reklamodawcy, aktualizowanych na  bieżąco w związku z korzystaniem przez Reklamodawcę z Usług. Stan Konta widoczny jest w funkcjonalności Portfel.

 

9.         Targetowanie - proces polegający na wyborze kryteriów do przeprowadzenia kampanii e-mail, odpowiednio do kryteriów wskazanych przez Reklamodawcę w ramach Profilu Użytkownika, mający na celu określenie docelowej grupy odbiorczej.

 

10.       Umowa - zawarta pomiędzy Usługodawcą a Reklamodawcą lub Wydawcą na czas nieokreślony umowa o świadczenie Usług, której zasady są uregulowane w OWU.

 

11.       Usługa - pakiet funkcjonalności oferowany odpowiednio w ramach Konta Reklamodawcy lub Konta Wydawcy.

 

12.       Usługodawca -  Mad9Mail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-553), ul. Fabryczna 20A, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495437, NIP 6751496654, Regon 123033530, kapitał zakładowy 5.000 zł, będąca jednocześnie Biurem Usług Płatniczych i posiadająca wpis do Rejestru Usług Płatniczych (numer w UKNF: BP1791/2015), prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

 

13.       Wydawca - przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) oraz ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), który zawiera z Usługodawcą Umowę na świadczenie usług.

 

14.       Wypłata – dokonany przez Usługodawcę przelew środków pieniężnych na osobisty numer rachunku bankowego Wydawcy.

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.         OWU określają zasady korzystania z Serwisu oraz z oferowanych przez Usługodawcę Usług, jak również określają zakres praw i obowiązków Usługodawcy, Wydawcy i Reklamodawcy.

 

2.         Właścicielem Serwisu oraz podmiotem świadczącym Usługi jest Usługodawca.

 

3.         Z wykorzystaniem Serwisu i na zasadach wskazanych w OWU Usługodawca świadczy Usługę w szczególności w następującym zakresie: dostęp do raportów, dostęp do Portfela, kreator szablonów, kreator kampanii oraz kreator targetów.

 

4.        Dostęp do Konta Wydawcy lub Konta Reklamodawcy i Usług oferowanych przez Serwis mają tylko i wyłącznie Wydawcy lub Reklamodawcy, którzy dokonali rejestracji w sposób wskazany w OWU.

 

5.       Warunkiem korzystania z Serwisu oraz z Usług jest zapoznanie się z treścią OWU oraz wyrażenie zgody na warunki określone w OWU.

 

6.         Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Reklamodawca lub Wydawcą mogą korzystać z Serwisu:

a.         dostęp do Internetu,

 

b.          możliwość korzystania ze standardowej przeglądarki internetowej, której ustawienia, w przypadku zamiaru korzystania ze strony szyfrowanej przy logowaniu do Mailmatic, powinny umożliwiać obsługę połączenia szyfrowanego,

 

c.      posiadanie dostępu do skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres podano podczas rejestracji, bądź aktualizacji Konta.

 

d.      korzystanie z niektórych funkcjonalności Mailmatic może wymagać spełnienia dodatkowych warunków, takich jak posiadanie osobistego rachunku bankowego.

 

7.         Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.

 

8.         Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Reklamodawca lub Wydawca, a które uniemożliwiają tym podmiotom korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

 

9.      Usługodawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych w bazach danych Wydawców – w efekcie nie jest administratorem tych danych. W momencie dodawania bazy danych osobowych do Systemu, dane te są szyfrowe i jest możliwe ich odtworzenie przez Usługodawcę.

 

10.       Usługodawca zapewnia jednoznaczną identyfikację stron usługi elektronicznej.

 

11.       Niedopuszczalne jest korzystanie z Systemu w taki sposób, którego celem jest pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz. 455).

 

§ 3

ZAŁOŻENIE KONTA REKLAMODAWCY

 

1.         Założenie Konta Reklamodawcy odbywa się za pośrednictwem dostępnego w Systemie formularza rejestracyjnego.

 

2.         W trybie tworzenia Konta Reklamodawcy, zobowiązany jest on do uzupełnienia dotyczących go danych w Profilu Użytkownika.

 

§ 4

ZAŁOŻENIE KONTA WYDAWCY

 

1.         Założenie Konta Wydawcy odbywa się za pośrednictwem dostępnego w Systemie formularza rejestracyjnego.

 

2.         W trybie tworzenia Konta Wydawcy, zobowiązany jest on do uzupełnienia dotyczących go danych w Profilu Użytkownika.

 

§ 5

WARUNKI KORZYSTANIA Z SYSTEMU
ZASADY REALIZACJI WYSYŁKI E-MAIL
ZABLOKOWANIE KONTA REKLAMODAWCY LUB WYDAWCY

 

1.         OWU ma zastosowanie wyłącznie do Umów zawieranych pomiędzy Usługodawcą a przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.). OWU nie ma zastosowania z konsumenta

 

2.         Wraz z zawarciem Umowy Reklamodawca lub Wydawca składa oświadczenia o następującej treści:

 

a.         zawarłem w ramach prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej (tym samym w ramach Usług działam jako przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) i prowadzę działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.);

 

b.         zapoznałem się z OWU i akceptuję wszystkie jego postanowienia;

 

c.         dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Systemu;

 

d.         umieszczane przez mnie w ramach Systemu informacje, parametry, bazy, adresy e-mail są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

 

e.         akceptuję i zobowiązuję się korzystać z Systemu zgodnie z Umową oraz charakterem i przeznaczeniem, zgodnie z postanowieniami OWU;

 

f.         akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez Usługodawcę w szczególności umieszczanych przeze mnie w ramach Systemu treści dot.:

-               produktów takich jak: gry hazardowe, alkohol, tytoń i produkty związane z pornografią;

-               przedstawiających przemoc i / lub agresję lub zawierających tematy, obrazy lub dźwięki o charakterze: erotycznym, pornograficznym, groźnym i przerażającym;

-               pokazujących lub zachęcających do zachowań anty-społecznych;

-               naruszających dobre obyczaje, propagujących szkodliwe dla zdrowia typy zachowań;

-               niezgodnych z OWU.

 

3.         Reklamodawca lub Wydawca jest świadomy i zgadza się z faktem, że Usługodawcy nie weryfikuje, nie współtworzy ani w żaden inny sposób nie uczestniczy w korzystaniu z Systemu przez Reklamodawcę lub Wydawcę.

 

4.         Reklamodawca lub Wydawca w szczególności nie może:

 

a.         modyfikować, zmieniać struktury, deassemblować Systemu, a także zastosować Systemu lub jego części w innym oprogramowaniu;

 

b.         trwale lub czasowo zwielokrotniać Systemu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

 

c.         zwielokrotniać kodu lub tłumaczyć jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904);

 

d.         korzystać z Systemu w sposób naruszający prawo, a w szczególności ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 

e.         importować do Systemów adresów elektronicznych oraz innych danych osób, które nie wyraziły zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

 

5.         Usługodawca nie uzyskuje dostęp do bazy danych umieszczanych na serwerze przez Wydawców – w szczególności zatem Usługodawca nie przetwarza danych osobowych (w tym adresów e-mail).

 

§ 6

 

1.         Reklamodawca definiuje w Systemie (w Profilu Użytkownika) warunki dla przeprowadzenia kampanii e-mail, poprzez określenie następujących kryteriów Targetowania: nazwa, atrybut.

 

2.         System umożliwia wyszukanie w sposób zautomatyzowany odpowiednich adresatów kampanii e-mail pośród danych przetwarzanych przez Wydawców. Kampania e-mail realizowana jest według kryteriów Targetowania tak długo aż nie wyczerpie się Stan Konta Reklamodawcy lub harmonogram wysyłek pozwala na ich dalszą realizację.

 

3.         Celem umożliwienia realizacji kampanii e-mail Usługodawca nabywa prawa do dysponowania bazami Wydawcy na warunkach finansowych zaproponowanych przez Wydawcę.

 

4.         Połączenie oczekiwań Reklamodawcy i Wydawcy następuje w drodze licytacji. Sama licytacja realizowana jest w modelu Vikreya co oznacza, że zwycięzcą licytacji jest ten kto złożył najwyższą ofertę, ale kwota ustalona w licytacji wynosi tyle ile zaproponowano na drugim miejscu.

 

5.         Z tytułu wykorzystania bazy danych Wydawcy przez Reklamodawcę do konkretnej kampanii Wydawca będzie gromadził w Portfelu środki finansowe. Środki finansowe zebrane w Portfelu Usługodawca przekazuje w momencie złożenia dyspozycji Wypłaty na rachunek bankowy wskazany przez Wydawcę pomniejszając wypłacaną kwotę o Prowizję, której wysokość każdorazowo podawana jest w ramach Systemu. Moment Wypłaty pozostaje do decyzji Wydawcy i może on złożyć taką dyspozycję w wybranym przez siebie momencie.

 

6.           Reklamodawca ma możliwość zwrócenia się do Usługodawcy o zwrot wpłaconych i niewykorzystanych środków w Portfelu. W tym celu Reklamodawca powinnien skontaktować się z Usługodawcą poprzez następujący adres e-mail: zwrot@mailmatic.pl. Termin płatności wynosi do 45 dni roboczych i jest liczony od końca miesiąca kalendarzowego, w którym Usługodawca otrzymał żądanie.

 

§ 7

ROZLICZENIA

 

1.         Z chwilą zawarcia Umowy na Koncie Reklamodawcy Stan Konta wynosi 0 (słownie: zero), chyba, że w drodze indywidualnych ustaleń postanowiono inaczej.

 

2.         Usługodawca dokumentuje Doładowanie Konta, wystawiając na rzecz Reklamodawcy faktury VAT (zaliczkową) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Po każdym Doładowaniu Konta zostanie wystawiona elektroniczna faktura VAT w formacie PDF, którą można będzie pobrać w Koncie Reklamodawcy w zakładce ustawienia konta/płatności. Faktura zostanie wystawiona na dane podane podczas rejestracji i widoczne w ustawieniach konta. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego Usługodawca dokona korekty wystawionej pierwotnie faktury VAT.

 

3.         Płatność przez Usługodawcę na rzecz Wydawcy za prawo do dysponowania bazami aktualizuje się w momencie połączenia oczekiwań Reklamodawcy (zgłoszenie w Systemie woli skorzystania z konkretnych rekordów). Termin płatności wynosi 45 dni roboczych i jest liczony od końca miesiąca, w którym została naliczona płatność na rzecz Wydawcy. Wydawca kontroluje wysokość swojego wynagrodzenia poprzez funkcjonalność w Systemie.

 

 

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1.         Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

 

a.         szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Usługodawcy;

 

b.         szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej;

 

c.         ujawnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa;

 

d.         szkodę wynikającą z dostępu osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od Usługodawcy;

 

e.         szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Reklamodawcę lub Wydawcę postanowień OWU.

 

2.         Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i sposób przygotowania kampanii e-mail. Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki własnych działań w Profilu Użytkownika, obejmujących ustawienia i zmiany parametrów emisji kampanii.

 

3.         Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ochrony danych osobowych posiadanej przez siebie bazy, jak również realizacji postanowień ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

4.         Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania realizacji kampanii e-mail  bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku uzasadnionego podejrzenia o niezgodności z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy lub osób trzecich.

 

5.         Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, za utratę danych, informacji lub dochodów w następstwie ich niedostarczenia adresatowi, dostarczenia innemu adresatowi, opóźnień w dostarczeniu lub przerw w świadczeniu usług z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w szczególności powstałych wskutek awarii, strajku generalnego, walk wewnętrznych w kraju, trzęsienia ziemi, powodzi, epidemii, innych zdarzeń elementarnych sił przyrody, których Usługodawca nie mógł przewidzieć i które są zewnętrzne w stosunku do niego.

 

6.         Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie Systemu, dostarczone, przesyłane i wykorzystywane przez Reklamodawcę lub Wydawcę dane, w szczególności dane osobowe, rejestrację bazy w rejestrze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz wszelkie wynikające z tego konsekwencje, obecność i poprawność procedur i instrukcji przetwarzania danych osobowych. Reklamodawca lub Wydawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zgodność bazy z wymogami prawa, a w szczególności z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych, cel i sposób wykorzystywania Systemu, w tym za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych oraz za uprawniony sposób przesyłania treści handlowych drogą elektroniczną, pozostając w zgodzie z obowiązującym prawem, rejestrację bazy w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz wszelkie wynikające z tego konsekwencje, obecność i poprawność procedur i instrukcji przetwarzania danych osobowych.[M2] 

 

§ 9

 

1.         Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Reklamodawcy lub Konta Wydawcy, który w jakikolwiek sposób:

a.         łamie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności dotyczące zasad reklamy produktów, zasad konkurencji, publicznej prezentacji treści pornograficznych,

b.         dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu,

c.         narusza prawnie chronione interesy podmiotów trzecich, w szczególności ich prawa autorskie lub dobra osobiste,

d.         narusza dobre obyczaje,

e.         narusza postanowienia OWU.

 

2.         Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe / niezależne od niego usunięcie lub zawieszenie lub zamknięcie w wyniku usterki technicznej Konta Reklamodawcy lub Konta Wydawcy.

 

§ 9

WYPOWIEDZENIE UMOWY

 

1.         Zarówno Usługodawca jak i Reklamodawca jak i Wydawca mogą rozwiązać Umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.

 

2.         Usługodawca rozwiązuje Umowę poprzez skasowanie Konta Reklamodawcy lub Konta Wydawcy.

 

3.         Reklamodawca lub Wydawca rozwiązuje Umowę poprzez zgłoszenie żądania usunięcia do Usługodawcy.

 

4.         W przypadku usunięcia Konta Reklamodawcy przez Reklamodawcę albo przez Usługodawcę w pierwszej kolejności strony ustalą sposób rozliczenia realizacji Umowy i Stanu Konta.

 

5.         W przypadku rozwiązania Umowy – Usługodawca zobowiązany jest do usunięcia danych z Systemu wprowadzonych przez Wydawcę lub Reklamodawcę, z wyłączeniem danych nie będących danymi osobowymi oraz innymi informacjami, które zachowanie znajduje swoje oparcie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

§ 10

REKLAMACJE

 

1.         Reklamodawca lub Wydawca zobowiązany jest do złożenia w formie pisemnej reklamacji w terminie 10 dni roboczych od dnia ujawnienia się wady lub usterki stwierdzonej w Systemie. Reklamacja powinna zawierać udokumentowany opis wad lub usterek.

 

2.         Niedotrzymanie terminu wskazanego w pkt. 1 powyżej jak również niezachowanie formy pisemnej skutkuje utratą prawa do reklamacji.

 

3.         Reklamacje rozpatruje wyłącznie Usługodawca.

 

4.         Reklamacja rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie trzydziestu (30) dni od dnia jej prawidłowego złożenia na zasadach określonych w OWU.

 

5.         Złożenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania płatności wynikających z Umowy.

 

§ 11

CESJA PRAW

 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Umowy. W takim przypadku informacja na temat przekazania lub zlecenia wraz z informacjami o podmiocie, na rzecz którego dokonano przekazania, podane zostaną na adres e-mail Reklamodawcy lub Wydawcy. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby podmiot, na rzecz którego dokonano zlecenia i/lub przekazania praw lub obowiązków świadczył Usługi nie gorzej niż Usługodawca.

 

 

§ 12

OBOWIĄZEK REJESTRACJI TRANSAKCJI I POTWIERDZENIA DANYCH

 

1.         Usługodawca zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. e ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu traktowany jest jako "instytucja obowiązana". Wobec tego obowiązany jest z mocy art. 8 ust. 1 niniejszej ustawy do rejestracji transakcji, której równowartość przekracza 15.000 euro, również w przypadku, gdy jest ona przeprowadzona za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji lub ze względu na zaistnienie okoliczności wskazujących, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, bez względu na jej wartość i charakter.

 

2.         Usługodawca stosuje wobec Wydawców/Reklamodawców środki bezpieczeństwa finansowego na podstawie oceny ryzyka prania pieniędzy finansowania terroryzmu, dokonanej z uwzględnieniem w szczególności rodzaju klienta, stosunków gospodarczych, produktów lub transakcji.

 

3.         Usługodawca jest uprawniony do stosowania identyfikacji Reklamodawców/Wydawców i weryfikacji ich tożsamości zgodnie z przepisami prawa.

 

4.         Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Wydawca/Reklamodawca może naruszać przepisy ustaw karnych odnoszące się do prania brudnych pieniędzy lub wspierania terroryzmu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania od Wydawcy/Reklamodawcy przedłożenia odpowiednich dokumentów, zmierzających do wyjaśnienia podejrzeń. Do czasu wymaganych informacji Wypłaty mogą nie zostać przekazane.

 

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.         Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści OWU w dowolnym czasie.

 

2.         Każdy Reklamodawca oraz Wydawca zostanie powiadomiony o takiej zmianie za pośrednictwem poczty e-mail.

 

3.         Wszelkie spory związane zrealizacją Umowy będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

4.         Umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu.